Kalnos kāpšanas noteikumi (LACA, 31.05.2010.)
UIAA Starptautiskais Kalnu kodekss
Drošības tehnikas noteikumi kāpšanas sienām
Alpīnistu sporta klasifikācija
Nolikums Alpīnisma instruktors
Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi
Alpīnisma terminu skaidrojums

UIAA Starptautiskais Kalnu kodekss
 

1. Ievērojiet Nacionālo Alpīnistu federāciju vienošanos par ierobežojumiem un piekļūšanu dabas objektiem, un izvairieties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt piekļūšanu.
2. Netraucējiet ligzdojošajiem putniem un citai dzīvai radībai tās dabiskajā vidē. Palīdziet aizsargāt puķes, respektējiet ģeoloģiskos pieminekļus un citus zinātniski nozīmīgus objektus.
3. Izvairieties no darbības, kas var izraisīt augsnes eroziju (jaunu taku iestaigāšana u.c.) un neatstājiet aiz sevis nevajadzīgas ceļa zīmes.
4. Netraucējiet ganāmpulkus, nepostiet labības sējumus vai kokus.
5. Neatstājiet aiz sevis atkritumus. Sakopiet apmešanās vietas. Izvairieties no jebkāda riska, kas saistīts ar uguni.
6. Visur, kur nav ierīkota tualete, ievērojiet iespējamās vispārpieņemtās sanitārās normas atkritumu noglabāšanā (zem akmeņiem, augsnes, smiltīm, dziļās ledāja plaisās, nost no ūdens ņemšanas vietām, takām, kalnu maršrutu ceļiem).
7. Nepiesārņojiet atklātās ūdenstilpnes un ūdens ņemšanas vietas. Izvairieties no jebkādas nevajadzīgas sniega slāņa piesārņošanas.
8. Respektējiet pieņemtās kalnos kāpšanas tradīcijas (magnēzija, klinšu āķu un skrūves veida āķu lietošana u.c.). Atturieties no fiksētā ekipējuma nepareizas un pārmērīgas lietošanas.
9. Kalnu apvidos pēc iespējas centieties nelietot motorizēto transportu un ievērojiet transportlīdzekļu novietošanas noteikumus. Ja iespējams, izmantojiet sabiedrisko transportu.
10. Nonākot nomaļos kalnu rajonos vai augstkalnu ekspedīcijās, ievērojiet UIAA Katmandu deklarāciju un Ekspedīciju Ētikas kodeksu.

UIAA Katmandu deklarācija
1. Ar reālu darbību aizsargājiet kalnu vidi, tās floru, faunu un vietējos dabas resursus.
2. Maziniet cilvēka rīcības izraisīto negatīvo iedarbību.
3. Respektējiet vietējo kultūru mantojumu un neaizskariet vietējās tautas cieņu.
4. Veiciniet aktivitātes, kas atjauno un reabilitē kalnu dabu.
5. Veiciniet kontaktus starp dažādu valstu kalnos kāpējiem, balstiet tos uz draudzības, savstarpējas cieņas un miera principiem.
6. Veidojiet vispārpieejamus informācijas un izglītības materiālus, kas nepieciešami cilvēka un apkārtējās vides attiecību uzlabošanai.
7. Enerģijas ieguvei un atkritumu likvidēšanai lietojiet tikai tādu tehnoloģiju, kas respektē apkārtējo vidi.
8. Atbalstiet jaunattīstības kalnu valstu centienus dabiskās vides saglabāšanā.
9. Paplašiniet kontaktus ar kalnu rajoniem neatkarīgi no politiskiem apsvērumiem.

UIAA Ekspedīciju Ētikas kodekss
1. Rūpējieties, lai visi ekspedīcijas dalībnieki zinātu noteikumus, kādi pastāv apmeklējamā valstī, Katmandu deklarācijas mērķus un UIAA Ekspedīciju kodeksu.
2. Apgūstiet sportisku pieeju ekspedīcijas mērķiem un nelietojiet ekipējumu un citus līdzekļus nesamērīgi ar šiem mērķiem.
3. Vadiet ekspedīcijas tā, lai tiktu uzturēta tās dalībnieku un ekspedīcijā iesaistīto cilvēku drošība.
4. Cik iespējams un nepieciešams, nodrošiniet atbilstošu tehnisko palīdzību un apmācību tiem ekspedīcijas dalībniekiem, kas dzīvo apmeklējamā valstī.
5. Sniedziet precīzas ziņas par ekspedīcijas gaitu atbilstošām organizācijām un iestādēm.
6. Bez atļaujas nelietojiet ekipējumu un materiālus, kas pieder citām ekspedīcijām, un esiet gatavi palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem, kā arī citām ekspedīcijām, kad tas nepieciešams.
7. Ekspedīcijai noslēdzoties, atstājiet aiz sevis pēc iespējas nepiesārņotu kalnu vidi.

Atpakaļ
 

Drošības tehnikas noteikumi kāpšanas sienām (KS)

Risks:
1. Kāpējiem, kas kāpj pa sienu, ir jāapzinās, ka kāpšana ir potenciāli bīstams sports un, ka tie, kas nodarbojoties ar kāpšanu, pilnībā apzinās savu (sportā ietverto) risku.
2. Kāpējiem, kas lieto kāpšanas sienu, ir jāsaprot, ka atbildīgās personas par KS nevar kontrolēt katra individuālo rīcību, kuras rezultātā tie uzņemas nevajadzīgus riskus pāri to spējām vai zināšanām, un nest par to atbildību. Kāpjot, ļoti nozīmīgi ir veselais saprāts un uzmanīga rīcība.
3. Personas līdz 18 gadiem, tām kāpjot pa kāpšanas sienu, jāuzrauga pieredzējušam un kompetentam pieaugušajam, kas parakstās un uzņemas pilnu atbildību par šo personu.

Inventārs:
4. Kāpšana un drošināšana veicama ar sertificētu inventāru (UIAA, CE), vai citu inventāru iepriekš atrādot to par kāpšanas sienu atbildīgai personai;
5. Kāpējiem regulāri jāseko līdzi inventāra stāvoklim un nepieciešamības gadījumā tas savlaicīgi jānomaina
6. Par kāpšanas sienu atbildīgās personas nenes atbildību par personīgā inventāra nepareizu pielietojumu vai tā bojājumiem.
7. Par bojājumiem sienai vai inventāram nekavējoties jāziņo par kāpšanas sienu atbildīgai personai

Drošība:
8. Drošināšana veicama 2-3 m attālumā no sienas, izmantojot bremzēšanas ierīces (drošināt rokās ir aizliegts)
9. Uzsākot kāpšanu vienmēr jāpārliecinās vai ir aizskrūvētas drošināšanas karabīnes, vai pareizi veikta pieāķēšanās un vai partneris ir gatavs uzsākt       drošināšanu
10. Izmantojot sienu, kāpējiem jāpievērš uzmanība citu kāpēju darbībai, drošināšanas virvei un jārīkojas atbilstoši situācijai. Vienmēr jādod ceļš kāpējam, kas atrodas augstāk.
11. Dalībnieki, kas nekāpj nedrīkst traucēt drošinātāju, kā arī bez vajadzības atrasties pie KS.
12. Inventārs un citas personīgās mantas, kas netiek izmantots kāpšanā jānovieto ārpus kāpšanas un drošināšanas apgabala.
13. Atrodoties pie KS jāievēro sporta zāles iekšējās kārtības noteikumi.

Kāpšanas veidi:
14. Bolderings:
       ·Bolderings nozīmē kāpšanu līdz 3-4m augstumā bez drošības inventāra. Bolderinga pielieto iesildīšanās, apmācību un sacensību laikā.
       ·Bolderings atļauts ne augstāk par 3-4m no zemes (rokām), izņemot gadījumus, kad ir nodrošināts speciāls krišanas laukums
       ·Kāpšanas laikā jānodrošina dalībnieku nepārtraukta uzraudzība
       ·Zem bolderinga sienām jābūt adekvātam grīdas segumam, lai minimizētu iespējas krītot gūt savainojumus. Tam jābūt vienmērīgam bez spraugām vai arī tas jānosedz ar papildus segumu
       ·„spotting”, t.i. „ uztveršana” ir rekomendēts drošināšanas veids bolderinga laikā
15. Kāpšana ar apakšējo drošināšanu:
       ·atļauta uz sienām, kurām šādu iespēju ir paredzējis to izgatavotājs; kāpjot ar apakšējo drošināšanu aizliegts izlaist starpāķus, atrasties virs tiem         neieāķējot virvi augstāk par ceļgalu līmeni (ķermeņa pēdējo punktu)

Nelaimes gadījumi:
16. Par jebkuriem nelaimes gadījumiem nekavējoties jāziņo par kāpšanas sienu atbildīgai personai
17. Pirmās palīdzības aptieciņai jābūt pieejamai pie atbildīgās personas par KS
18. Visiem nelaimes gadījumiem jābūt dokumentētiem pie atbildīgās personas par KS
19. Atbildīgās personas par KS patur tiesības nepielaist kāpēju pie KS vai lūgt pārtraukt KS izmantošanu jebkurā laikā, ja netiek ievērotas šo noteikumu prasības.

Ierobežojumi:
20. Individuālus ierobežojumus kāpšanai pa KS var piemērot pret personām, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā un kas nevar vai atsakās ievērot šo noteikumu prasības

Atpakaļ
 

Sporta normatīvu klasifikācija alpīnismā

Apstiprināts
LAS valdes sēdē
2005. gads
Protokols Nr.

Maršruta klasifikācija

Klases, nosaukumi

UIAA

Krievijas

Alpīnists

III

II

I

Meistarkandidāts

Latvijas meistars

III

1B

1.

 

 

 

 

 

III+

2A

 

2.

3.

 

 

 

IV-

2B

 

1.

2.

3.

 

 

IV

3A

 

 

2.

3.

 

 

IV+

3B

 

 

1.

2.

3.

 

V-

4A

 

 

 

2.

3.

 

V

4B

 

 

 

1.

2.

3.

V+, VI-

5A

 

 

 

 

2.

3.

VI, VI+

5B

 

 

 

 

1.

2.

VII-, VII

6A

 

 

 

 

 

2.

VII+, IX

6B

 

 

 

 

 

1.

Atpakaļ
 
 
.
Copyright © 2000 - LACA Developed by Rihards Krjučins